Menteede programmi õppekava

FONTESE MENTEEDE PROGRAMM Õppekava

 

1.       Õppekava nimetus.

Fontese Menteede programm.

 

2.      Õppekavarühm.

Juhtimine ja haldus.

 

3.      Õpiväljundid.

  • Mentee mõistab mentorluse eesmärke ja võimalusi.
  • Mentee analüüsib oma juhiprofiili, määratleb oma tugevused ja arenguvajadused.
  • Mentee sõnastab oma karjääriplaanid ja arengueesmärgid.
  • Mentee oskab anda tagasisidet.
  • Mentee analüsib mentorlusprojekti tulemusi.

 

4.      Õpingute alustamise tingimused.

Mentee vastuvõtmiseks programmi on vajalik  isiksuse profiili analüüs ja juhiprofiili analüüs (Fontes korraldab).

5.      Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

5.1 Programmi kestvus 5 kuud, mis sisaldab mentori ja mentee omavahelist koostööd, 2 menteede töötuba, ava- ja lõpuüritust.

5.2 Programmi kogumaht mentee jaoks 41 akadeemilist tundi, st:
Programmi eeltöö: 4 akadeemilist tundi.
Auditoorne töö: 11 akadeemilist tundi.
Praktika: 10 akadeemilist tundi.
Iseseisev töö: 16 tundi.


 6. Õppe sisu:

6.1 Programmis osaleja osaleb nii grupikohtumistel kui individuaalsetel sessioonidel. Fontes viib iga menteega läbi individuaalse juhiprofiili analüüsi ning sobitab mentee kokku Fontese vilistlasmentoriga. Fontese vilistlasmentor on varasemalt läbinud Fontese Mentorite programmi mentorõppe. Osaleja asub mentori abiga täitma isiklikke arengueesmärke.

     6.2 Osalejale:

6.2.1 Ettevalmistus: mentee juhiprofiili analüüs, tööalase isiksuse küsimustiku täitmine,  
         juhiprofiili ja testi tagasiside.

6.2.2 Programmi algus- ja lõpuüritus, 2 töötuba, 5 kohtumist mentoriga, tugiisik Fontesest,
          mentee annab Fontesele tagasisidet 3 korda.

6.3 Õppekava sisu:

·                     Lähteülesande püstitamine ja koostöö eesmärkide kokkuleppimine.

·                     Prioriteetide määratlemine.

·                     Valitud arengufookusega tegelemine.

·                     Tagasisidestamine.

·                     Programmi eesmärk ja sisu.

·                     Mis on coaching? Mis on mentorlus?

·                     Mentorluse erinevad põlvkonnad.

·                     Coachiv mentor.

·                     Esimene kohtumine mentoriga.

·                     Koostöökokkulepped mentorlussuhtes.

·                     Oma mentorsuhte analüüs.

·                     Kogemuste jagamine.

·                     Tagasiside ja soovitused üksteisele.

 

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Fontese kontoris, mis võimaldab tööd paarides või väikestes gruppides, lisaruumide võimalus praktiliseks harjutamiseks. Ruum sisaldab vajalikke vahendeid: projektor, pabertahvel jne. Juhul kui õpperühm on suurem kui 15 inimest, korraldab Fontes koolituse väljaspool Fontese kontorit.


 8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

8.1 Programmi lõpetamine menteena.

Mentee lõpetamise tingimuseks on praktika läbimine ja interneti teel täidetava lühikese valikvastustega testi täitmine. Praktikaks on 5 kohtumist mentoriga.

8.2 Programmi lõpus väljastab Fontes programmi lõpetanud menteedele programmi läbimist kinnitava tunnistuse.

 9. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolituse läbiviijal peab olema coachi rahvusvaheline sertifikaat, koolitajakogemus ja juhtimiskogemus. Fontes võib kaasata koolitajatena koostööpartnereid.