Lahenduskeskse coachingu õppekava

1.       Õppekava nimetus.

Lahenduskeskse coachingu koolitus.

 

2.      Õppekavarühm.

Juhtimine ja haldus.

 

3.      Õpiväljundid.

3.1    Koolitusel osaleja omandab lahenduskeskse coachingu meetodi.

 

3.2   Lahenduskeskne coaching on välja kasvanud lahenduskesksest lühiteraapiast (Solution Centered Brief Therapy) ning on suunatud nõustatava olukorra parandamisele.  Seda saab kasutada alternatiivse meetodina GROW mudelile lühemat aega kestvas nõustamises (1-3 kohtumist).

 

Lahenduskesksele coachingule on omane:

§  Keskendutakse eesmärkide saavutamisele,  mitte probleemide põhjuste analüüsile.

§  Minevikust ei räägita palju, pigem on fookuses olevik ja tulevik.

§  Sageli pole lahendus üldse seotud probleemi põhjusega.

§  Lahenduskeskne lähenemine aitab üle saada tegutsema hakkamise hirmust, kuna keskendub väikestele sammudele edasiliikumisel eesmärgi poole.

4.      Õpingute alustamise tingimused.

Osaleja vastuvõtmiseks koolitusele on vajalik koolitusele registreerimine ning Fontesepoolne kinnitus.

 

5.      Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

5.1    Koolituse kestvus 1-päev,  mis sisaldab teooria õppimist ja praktilist harjutamist.

 

5.2   Koolituse kogumaht  on 7 akadeemilist tundi, sh:

Teooria õppimine: 3 akadeemilist tundi.

Praktiline harjutamine: 4 akadeemilist tundi.

 

5.3   Koolitus sisaldab õppematerjale, lõunat ja 2 kohvipausi.


 6. Õppe sisu:

Koolitus koosneb ühest koolituspäevast, mille raames omandatakse teadmised Lahenduskesksest coachingust. Vaadatakse läbi 5-astmeline  mudel, harjutatakse mudeli kasutamist ning kogetakse muusika ja visualiseerimise kasutamise võimalusi coachingus.

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Fontese kontoris aadressil Sepapaja 6, Tallinn. Fontes  võimaldab lisaruume praktiliseks harjutamiseks. Koolitusruumid sisaldavad vajalikke vahendeid: projektor, pabertahvel jne.

 8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

8.1  Koolituse lõpetamise tingimuseks on osalemine koolituspäeval, kus on omandatud teoreetilised teadmised ning läbitud praktilised harjutused.

8.2  Fontes väljastab koolituse läbinud osalejale koolituse läbimist kinnitava tunnistuse.

 9. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolituse läbiviijal peab olema coachi rahvusvaheline sertifikaat, koolitajakogemus ja teadmised lahenduskesksest nõustamisest. Fontes võib kaasata koolitajatena koostööpartnereid.