Hindamismeetodid

Kompetentside hindamiseks mõeldud hindamiskeskustes kasutab Fontes SHL Grupi hindamisinstrumente. SHL on ülemaailmne konsultatsioonifirma, mis on asutatud 1977. aastal Inglismaal ning omab esindusi rohkem kui 40 riigis. Fontes on SHL-i koostööpartner Eestis. SLH-i hindamisinstrumendid on adapteeritud vastavalt kohalikele normidele. Sarnastel meetoditel baseeruvaid hindamisi on võimalik läbi viia ka lähiriikides, näiteks Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis jne. Hindamismeetodid valitakse hindamiskeskusesse vastavalt hindamise eesmärgile ja hinnatavatele kompetentsidele.

Aritmeetilise ja verbaalse loogilise mõtlemise testid – numbrilise ja verbaalse võimekuse mõõtmiseks.

Tööalane isiksuse küsimustik (OPQ32i) - kirjeldab vastaja kõige tüüpilisemaid käitumisviise tööalastes situatsioonides läbi 32 erineva dimensiooni, mis koonduvad kolme gruppi: inimestevahelised suhted, mõtteviis, emotsioonid ja energia.

Ruumilise mõtlemise test (DIT5) – kujundilise ja ruumilise mõtlemise mõõtmiseks.

Motivatsiooniintervjuu - intervjuu, mille käigus selgitatakse välja põhjused, miks kandidaat soovib antud ettevõttesse tööle asuda ning mis teda töö juures üldiselt motiveerib.

Fokuseeritud intervjuu - määratleb tööks vajalike kompetentside olemasolu. Kasutatakse kriitiliste intsidentide meetodit.

Testide tagasisideintervjuu – intervjuu käigus tutvustatakse hinnatavale tema isiksuse ja võimekustestide tulemusi.

Rollimäng - lühikese ettevalmistusajaga ülesanne, mis nõuab tööks vajalike kompetentside kasutamist. Rollimängu on võimalus ka filmida ja hiljem koos konsultandiga salvestust analüüsida.

Koostööülesanne – grupiarutelu vormis läbiviidav ülesanne, kus grupi liikmed peavad ülesande lõpuks ühiste otsusteni jõudma. Kasutada on võimalik erineva keerukuse ja iseloomuga ülesandeid.

Strateegiline juhtimisülesanne – ülesanne, mis võimaldab hinnata juhitööks vajalikke oskusi nagu prioriteetide seadmine, planeerimine, otsustamine, äriline mõtlemine ning kirjalik ja/või suuline eneseväljendus. Kasutada on võimalik erineva keerukusega ülesandeid, sõltuvalt hinnatava juhtimistasandist.

Mini-360º tagasiside – võimaldab struktureeritud vormis saada tagasisidet töötaja tööalase käitumise kohta tema juhilt, alluvatelt, kolleegidelt või teistelt temaga seotud isikutelt.

Taustaintervjuud – telefoniintervjuud kandidaadi 2-3 endise tööandja/kolleegiga.

Võta ühendust meie juhtivkonsultantidega:
Piret Jamnes - 6277 081
Tiiu Allikvee - 6277 066